[ S a l m e o r d b o g ]

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

Den danske Salmebog har mange gode, gamle salmer. Men nogle gange kan det være svært at finde meningen i en salme, hvis der er for mange ord, man ikke kender betydningen af. Denne lille salmeordbog skulle gerne være en hjælp til følgende typer af "svære ord" fra salmebogen:

  • Ord der stort set ikke bruges mere i det danske sprog.
  • Ord der henviser til bibelske begreber eller begivenheder.
  • Ord der med digterisk frihed er opfundet eller omskrevet til lejligheden.A    Til toppen
abild = æble, æbletræ. Kan henvise til livets træ i paradisets have
amen = (hebraisk ord) sandelig, "det står fast"
annamme = modtage, tilegne sig
apostle = primært Jesu tolv disciple
armod = fattigdom
asen = æsel (nutildags bruges ordet mest i betydningen 'bæst')
attrå = længsel, lyst (navneord); længes, begære (udsagnsord)
avind = misundelse, had, nag, fjendskab

B    Til toppen
banesår = dødeligt sår
bavn = bål, bakketop, brændestabel anbragt på et højt sted, der antændes som signal i tilfælde af krig o.lign.
bedrift = (god) handling
besinde = forstå, overveje, erindre
betler = tigger (navneord)
blunde = sove
bold = stærk, modig, herlig, god, skøn
borgeled = et led ved indgangen til en borg. "Himlens borgeled" snarere i betydningen "porten ind til himlen"
bortsove = dø
brat = straks
bringe på fod = rejse op
brynde = heftig længsel, brændende lidenskab
brøde = overtrædelse, skyld
brøst = ufuldkommenhed, fejl, mangel
både = gavn, hjælp

C    Til toppen
ceder = cedertræ (nåletræ), bl.a. brugt ved opførelsen af Israels tempel i Gammel Testamente.

D    Til toppen
dadle = bebrejde, finde noget at udsætte på nogen
demant = diamant
did = der, derhen
dorsk = doven, søvnig, uoplagt
drot = konge, fyrste. Kan referere til Jesus
dåd = gerning
dåre = enfoldig person, tåbe

E    Til toppen
eder = jer
effata = aramæisk ord, der betyder 'luk dig op'. Henviser til Mark. 7, 34.
efterhige = længes efter, eftertragte, begære
eja = begejstret udråb, jubel-udråb, f.eks. "Eja, hjerte, vær da glad" (Salmebogen nr. 65)
ejegod = overordentlig god, hjertensgod
enbåren = enebarn
enfoldig = ubegavet, simpel
est = er

F    Til toppen
favr = smuk, skøn
fjeld = bjerg, klippe, sten
flor = let stof. Eller stor mængde, frodig blomstring
fluks = straks
fly = flygte
forblomme = gøre indviklet eller uforståeligt
forgætte = glemme, efterlade, tabe
forlene = give, udstyre, begave
fornummet = fornemmet, hørt
forvare = bevare, beskytte, vogte
frelserens bøn = Fadervor (Matt. 6, 9-13)
fro = glad, munter
frugtsommelig = gravid
ful = rådden, ond, styg, grim
førstegrøde = den første afgrøde af dyrket jord efter en hviletid. Skal iflg. Det gamle Testamente ofres til Gud. Bruges også om de kristne, f.eks. Jak. 1, 18 og Åb. 14, 4

G    Til toppen
gak = gå (bydeform af 'gange')
gammen = lykke, glæde
gange = gå (udsagnsord)
genløser = frelser; oftest brugt om Jesus
glavind = lanse, spyd, sværd
gol = galede
gold = ufrugtbar, bar, som ikke bærer frugt/afgrøde, uproduktiv
grande = store
grant = nøje, tydeligt, præcist
gry = morgen. Dagen gryr i det begyndende dagslys.
grøde = modning, vækst, trivsel, udvikling
Guds enbårne = Jesus
Guds hus = kirken
gå fortabt = ikke blive frelst, "komme i Helvede"

H    Til toppen
hannem = ham
hart = hårdt, fast
haver = har
hedninger = dem, der ikke er kristne
Herrens bad = dåb
Herrens bord = nadver
hid = herhen eller herned (til jorden)
hige = længes, tragte, begære
himmel-lys = udtryk fra Fil. 2, 15
hisset = hist.
hist = der henne, der langt borte. I salmer ofte: efter døden, i det evige liv.
hobe = dynge op, sammen, f.eks.: hobe sig op (arbejdet har hobet sig op)
hu = sind, tanker, lyst, jvf. at hue ("det huer mig ikke")
huld = venligsindet, velvillig, nådig, trofast
husvale = trøste, lindre
hvi = hvorfor
hvo = hvem

I    Til toppen
i løn = i skjul
ihukomme = huske på
ikkun = kun, blot, tillige
ile = skynde sig
Immanuel = et andet navn for Jesus. Betyder "Gud med os", f.eks. Matt. 1, 23

J    Til toppen
Jehova = Guds navn. En mere korrekt oversættelse er nok: Jahve
jorderig = jorden
jorderigs ender = de fjerneste egne af jorden, alle verdenshjørner
jordklimp = egl. jordklump; kan bruges om: menneske

K    Til toppen
karsk = rask, sund
kime = hurtige slag på kirkeklokken. Bruges bl.a. ved højtider og bryllupper.
komme i hu = huske på
konning = konge
kundgøre = bekendtgøre
kvide = bekymring, sorg, trængsel, nød
kvæde = synge
kvæld = aften
kyse = skræmme

L    Til toppen
lak = mangelfuld
lavland = kan bruges om: jorden
levned = liv, livstid, livsførelse
lid = tillid, have tro til, stole på
lide = stole
lidet = lidt, små, småt, mindre
liflig = herlig, glædelig
ligervis = på samme måde, ligeledes
livegen = træl, tilhører en person for livstid
livsalig = lykkelig
livsens = livets
livskongen = Jesus
lyde = fejl, synder
løn = skjul
lønlig = skjult
løse (nogens) tungebånd = give dem evnen til at tale

M    Til toppen
manna = en slags gryn, se 2. Mos. 16
medens = mens
miskunde = forbarme sig, være barmhjertig, medlidende
miskundhed = mildhed, barmhjertighed
muld = jord
myrra = en art røgelse

N    Til toppen
noksom = tilstrækkelig, nok
næde = næ (som "i ny og næ"): aftagende (bl.a. om månen), nedgang, undergang
nåde = tilgivelse, guddommelig godhed, kærlighed over for (syndige, uværdige) mennesker

O    Til toppen
oblat = nadverbrød
og = kan betyde: også
og ej = heller ikke, end ikke
olie-gren = gren fra oliventræ - symbol på fred og forsoning
oplede = lede efter, opsøge, finde frem til
ormegård = om graven eller dødsriget. Egl. et indelukke med giftige slanger, hvori man kastede dødsdømte
ormen = kan betyde Djævelen, Satan, som har optrådt i slange-skikkelse, se 1. Mos. 3

P    Til toppen
pagt = aftale, overenskomst
pagtens ark = den kiste, hvori israelitterne i gammeltestamentlig tid opbevarede lovtavlerne
patriarker = Israels stamfædre (der tænkes ofte på Abraham, Isak og Jakob)
paulun = bolig, telt
pode = ung plante, stikling
psalter = musikinstrument. Også gammel betegnelse for salmer, f.eks. Davids salmer fra Det gamle Testamente
purpur = rødviolet farve

Q    Til toppen


R    Til toppen
ransage = undersøge
riget = Himmeriget, Himlen
røgelse = stof, der ved opvarmning giver en vellugtende røg
røst = stemme

S    Til toppen
salig = vidunderlig, fredfyldt
salighed = (himmelsk) glæde
silde = sent (på dagen)
sjunge = synge
sjælebad = dåben
skjalv = skælvede
skok = (stor) flok, skare
skue = se, betragte
skær = lys, klar, ren, uskyldig
skønne på = påskønne
skør = skrøbelig, spinkel, sart
slig = sådan, således
sorrig = sorg
stad = by
stat = stå (bydemåde)
stande = stå
stedse = altid, bestandig, uafbrudt
stinge = stikke, give smerter
sæd = såsæd, frø, afkom
såre = stærkt, meget, inderligt

T    Til toppen
talsmand = i salmer m.v. bruges ordet oftest om Helligånden, se Joh. 14, 26. Kan også bruges om Jesus, se 1. Joh. 2, 1.
tant = underholdning, spøg, sladder, vrøvl - som i "tant og fjas"
thi = for
til bys = til byen
til hobe = alle sammen, i hobetal, i mængde
times = ske for, komme til
tolk = én, der oversætter fra ét sprog til et andet
trindt = rundt
trindt på jord = overalt på jorden
trælbåren = født i trældom
tunger = kan betyde: sprog (i flertal)
tungemål = sprog
tør = behøver

U    Til toppen
udadlelig = ulastelig, pletfri
udånde = dø
undfange = blive befrugtet, modtage, få tildelt

V    Til toppen
vang = eng
vanke = vandre, flakke, færdes, opholde sig
vankundig = ubegavet, uvidende, uoplyst, ukyndig
vederkvæge = oplive, forfriske, lindre
velan = et opråb i stil med "hør"; tilskyndelse til handling. Kan også bruges i betydningen: nuvel
vorde = blive
vove (navneord) = bølge, brænding
vrang = urigtig, falsk, forkert, strider mod sandheden
vrå = fattig bolig, krog (hjørne i huset)
vunde = sår (flertal: vunder)
våde = nød, trængsel, fare
vånde = smerte, sorg, nød, trængsel

X    Til toppen


Y    Til toppen
ynde = sætte pris på
yngling = ung mand
ynkes = have ondt af, beklage
ypperlig = fortrinlig

Z    Til toppen


æ    Til toppen
æt = slægt
ægge = pirre, provokere, ophidse
æt = slægt, stamme, folkeslag

ø    Til toppen


å    Til toppen
åbenbare = afsløre, give kendskab til noget skjult (evt. på overnaturlig måde)
åg = træktøj af træ til trækdyr; tværtræ, der lægges på skuldrene af mennesker; bruges ofte som metafor for menneskets slaveri under synden
årle = tidlig
åsyn = ansigtWebstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter